firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Spektrofluorimetre ISS


K2

Spektrofluorimeter K2

Ultracitlivé spektrofluorimetrické prístroje pre najnáročnejšie moderné aplikácie. Rôzné modely pre meranie fluorescencie v ustálenom stave i časovo rozlíšené fluorescence. Unikátny software Vinci pre riadenie spektrofluorimetrov, získavanie dát ako aj komplexnú analýzu nameraných údajov vrátane výpočtov poločasov fluorescenci s použitím multi-exponenciálnych i neexponenciálnych modelov alebo rotačných korelačných časov ai.
  • základná konfigurácia (model PC1) pre meranie korigovaných excitačných aj emisných spektier fluorescencie v ustálenom stave (steady state), polarizácie a anizotropie, milisekundovej kinetiky vrátane možnosti synchrónneho merania spektier alebo merania intracelulárnej koncentrácie Ca2+
  • najnáročnejšie merania časovo rozlíšenej fluorescencie špičkovým modulárnym "cross-correlation" spektrofluorimetrom K2 v usporiadaní T s multifrekvenčnou moduláciou excitácie a s možnosťou rozšírenia zo základnej konfigurácie
  • unikátna kombinácia skenujúceho konfokálneho mikroskopu s korelačnou fluorescenčnou spektroskopiou pre štúdium molekulárnej dynamiky (model Alba)
  • kompaktná modulárna konštrukcia i pre aplikácie obvykle realizované nákladnými stavebnicovými systémami
  • odstup na Ramanovom páse vody až 6000:1
  • výber modulov zdroja žiarenia podľa požiadavok konkrétnej aplikácie (Xe výbojka 300W, lasery, laserové diódy, LED)