firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Laboratórne prístroje

UV-Vis spektrofotometre

 • Jednolúčové a dvojlúčové UV/VIS spektrofotometre tradičnej značky spájajú kvalitnú optiku s modernou elektronikou a software
 • Monochromátor s vysokým rozlíšením (1,4 nm alebo nastaviteľné)
 • Polovodičové detektory CDD zaisťujú výbornú stabilitu
 • Ovládací program WinASPECT vyhovuje požiadavkám FDA 21 CFR, Part 11
 • Spektrofotometre s detekciou diódovým poľom pre rýchle merania komplexných spektrálnych zmien
 • Široká ponuka príslušenstva
AJ logo

Atómové absorpčné spektrometre

 • Ucelený rad najmodernejších AAS s plameňovou a elektrotermickou atomizáciou
 • ZEEnit 650P - Zeemanovské systémy s premenlivým magnetickým poľom a technikou 3-field
 • ZEEnit 700P - duálny AAS so Zeemanovskou korekciou pozadia
 • Automatický dávkovač SSA600 na priame dávkovanie pevných vzoriek
 • ContrAA - AAS s kontinuálnym zdrojom žiarenia nahradzujúcim HCL
 • Optika Zeiss (10 ročná záruka na optické komponenty)
AJ logo

Mikrovlnné systémy

Milestone

Zariadenia na prípravu čistej vody

ELGA LABWATER

TOC, TNb analyzátory

 • Nový rad prístrojov multi N/C pre meranie v kvapalných aj pevných vzorkách
 • Vysokoúčinná katalytická oxidácia (až 950°C)
 • Špeciálny systém pre farmáciu pharmaTOC
 • Oxidácia UV/persulfátom multi N/C UV HS"
 • Široký dynamický rozsah bez nutnosti riedenia
 • Patentované spracovanie signálu VITA
AJ logo

AOX analyzátory

 • Analyzátor multi X 2500 umožňuje stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných aj pevných vzorkách
 • Spĺňa požiadavky noriem EN1485, ISO 9562, EPA 1650
 • Vertikálna spaľovacia pec s jednoduchým vkladaním vzoriek
 • Chladenie detekčného systému zvyšuje spoľahlivosť merania a dlhodobú stabilitu
AJ logo

Elementárne analyzátory C, N, S

 • Analyzátory multiEA4000 a multi EA5000 pre stanovenie uhlíka, dusíka, síry a celkového chlóru v najrôznejších matriciach
 • Modulárna konštrukcia, detekcia NDIR, chemiluminiscencia, mikrocoulometria alebo elektrochemická detekcia
 • Kombinácia výhod vertikálnej a horizontálnej pece pre najrôznejšie typy vzoriek
AJ logo

Atómová fluorescencia

 • Analyzátor Mercur na stanovenie Hg pracuje na princípe atómovej fluorescencie
 • Plnoautomatický systém pre veľké množstvá vzoriek
 • Variant s dotykovou obrazovkou alebo ovládanie z externého PC
 • Zodpovedá normám EPA245.7, EPA 1631, EN 12338
AJ logo

ICP-OES a ICP-MS spektrometere s vysokým rozlíšením

 • ICP spektrometer s vysokým rozlíšením PlasmaQuant PQ 9000
 • ICP-MS spektrometer PlasmaQuant MS s patentovanou optikou ReflexION
 • Možnosť pozorovania plazmy axiálne i radiálne
 • Vysoko stabilná plazma
 • Vhodný pre rutinnú analýzu i pre špeciálne aplikácie
AJ logo

Cirkulárny dichroizmus, stopped flow, laserová fotolýza

 • CHIRASCAN - špičkový spektrometer pre meranie cirkulárneho dichroizmu a CHIRASCAN V100 s polovodičovým detektorom (APD). Možnosť rozšírenia o fluorescenciu, MCD, LD a Stopped-flow
 • SX20 - molekulárna spektroskopia rýchlych reakcií technikou Stopped-flow
 • RX2000 - príslušenstvo pre komerčné spektro- a fluorometre pre techniku Stopped-flow
 • LKS80 Laser Flash Photolysis v nanosekundovom rozsahu s možnosťou použitia techniky Stopped-flow
Applied photophysics logo

Spektrofluorimetria

 • Meranie fluorescencie v ustálenom stave - modely PC 1 a Chronos
 • Modulárny fluorimeter K2 pre meranie polčasu fluorescencie
 • Časovo rozlíšená fluorescenčná mikroskopia
 • Unikátny software Vinci, použiteľný i pre prístroje SLM Aminco
 • Konfokálne zobrazovacie polčasové metódy, korelačná fluorescenčná spektroskopia
ISS innovations in fluoprescence

Bioanalytické aplikácie

 • Photochem® - meranie celkovej antioxidačnej kapacity v látkach rozpustných vo vode i v tukoch
 • SpeedCycler - nový štandard pre rýchlu PCR
 • SpeedScan®- pre meranie absorbancie, fluorescencie a luminiscencie v mikrotitračých doštičkách
 • BlAffinity®- pre štúdium väzobných vlastností biomolekúl
AJ logo

Objektívne meranie farebnosti

 • Spektrofotometre na meranie farebnosti
 • Prenosné prístroje
 • Laboratórne prístroje
 • On-line systémy
 • Meranie vo viacerých farebných priestoroch
 • Receptovanie farieb
Hunterlab logo

Elektrochémia

 • pH metre
 • Konduktometre
 • ISE metre
 • Oximetre
 • Titrátory
 • Kolorimetre
 • pH a ISE elektródy
 • On-line monitorovacie systémy
 • SensorLink
 • Kombinované pH, ISE, Kond, DO metre
Orion logo

Polarimetre, refraktometre, denzitometre

 • Automatické polarimetre Autopol®  s meraním pri dvoch až šiestich vlnových dĺžkach
 • Široký rozsah príslušenstva
 • Rad automatických refraktometrov pre kontrolu kvality a výskum s elektronickým riadením teploty
 • Automatické sacharimetre Autopol 880 a Autopol 589
 • Denzitometer DDM 2911 so širokým rozsahom využitia
Rudolph research

Stolné NMR Oxford Instruments

 • MARAN Ultra a MQC-23 - aplikačne orientované analyzátory
 • Nevyžaduje prípravu vzoriek, minimálna potreba rekalibrácie
 • Stolná NMR je jednoduchá, rýchla a spoľahlivá metóda
 • Nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s NMR
 • Použitie v riadení kvality, v analytickom laboratóriu alebo pre výuku
Oxford instruments

Modulárne spektrometre

 • Modulárna koncepcia s detekciou diódovým poľom (DAD)
 • Rozsahy Vis, UV-Vis alebo Vis-NIR, voľiteľné rozlíšenie
 • Sondy s vláknovou optikou vrátane merania farebnosti
 • Spektrofotmetrická analýza nukleových kyselín AstraGene
 • Spektrorádiometria
Astranet

Stanovenie As, Se, Sb, Te

 • Detekcia na princípe atómovej fluorescencie
 • Detekčné limity na úrovni ppt
 • Vhodné pre špeciačnú analýzu
PS Analytical

Rutinné spektrofotometre

 • Vis spektrofotometer S800 Spectrawave pre základné meranie absorbancie, transmitancie a koncentrácie v rozsahu 330- 800nm
 • Univerzálny UV-Vis spektrofotometer Lightwave II+ pre meranie v rozsahu 190 - 1100 nm
 • UV-Vis spektrofotometer Biowave II so špeciálnymi funkciami pre biológiu a biochémiu
Biochrom

Analyzátory C-H-N-S-O

 • Široká ponuka elementárnych analyzátorov dusíka, síry, uhlíka, vodíka
 • Návažky vzoriek od mg do 5 g
 • Stanovenie dusíka Dumasovou metódou
 • Analýza halogénov
 • Hmotnostné izotopové spektrometre IRMS
Elementar Analysensysteme

Laboratórne váhy

 • Analytické semi-mikro váhy
 • Analytické váhy
 • Váhy na stanovenie sušiny
 • Priemyselné váhy
 • Termogravimetrické analyzátory
Precica gravimetrics AG

Kalorimetre

 • Kalorimetre
 • Miešané reaktory
 • Nízkotlaké sklenené a kovové reaktory
 • Tlakové reaktory na prípravu vzoriek
 • Hydrogenačné aparatúry
Parr Instruments

Testovacie prístroje pre stavebníctvo

 • Kamenivo a prísady
 • Skúšanie asfaltu
 • Skúšanie cementu
 • Skúšanie betónu
 • Mechanika zemín
Matest

Pipety, pipetory, špičky

 • Pipety mechanické, elektronické, repeatery, kontrolery
 • Pipetory, dávkovače
 • Mikrocentrifúgy, Vortex mixer, Elisa premývačky, mikroplatničkové trepačky
 • príslušenstvo - špičky,centrifugačné skúmavky, kryoskúmavky, PCR skúmavky....
Capp pipety