firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Kryogénna technika a supravodivé systémy


Oxford nano

OXFORD INSTRUMENTS divízia NanoScience

Oxford Instruments, divízia NanoScience je výrobcom supravodivých magnetov a kryogénnych systémov pre meranie pri nízkych teplotách pre vedecké a výskumné laboratóriá. Dodávané technológie podporujú výskum najmä vo fyzike pevných látok, nanotechnológiách a mnohých spektroskopických odorech.
 • kryostaty pre spektroskopiu pri nízkych teplotách
 • optická spektroskopia
 • fotoluminiscencia
 • UV/VIS a IČ spektroskopia
 • NMR (nukleárna magnetická rezonancia)
 • ESP (elektrón-spinová rezonancia)
 • EPR (elektrónová paramagnetická rezonancia)
 • magneto-optické merania – systém Spectromag
 • mikroskopické merania pri nízkych teplotách
 • dusíková tryska Cryojet pre meranie rentgenovskej kryštalografickej analýzy, rozsah teplôt 90–490 K
 • systémy pre merania pri extrémne nizkych teplotách
 • rozpúšťacie refrigerátory radu Kelvinox
 • 3He refrigerátory radu Heliox
 • supravodivé magnety pre NMR
 • príslušenstvo pre kryogeniku