Elementárny analyzátor multiEA 5100

Výrobca: Analytik Jena AG
Multi EA 5100 je mimoriadne univerzálny: Okrem testovania uhlíka, dusíka, síry a chlóru prístroj umožňuje aj stanovenie dôležitých parametrov prostredia, ako sú TOC, AOX / TOX a EOX. Testovanie C / N / S / X sa vykonáva v jednom analytickom cykle, zmena medzi stanovením C / N / S a X je plne automatická bez potreby konverzie prístroja. Predvolené štandardné metódy ďalej zjednodušujú prácu a skracujú čas merania. Optimálne pre ropný a plynárenský, petrochemický a chemický a polymérny priemysel Vyhovuje mnohým spoločným medzinárodným a národným predpisom (ASTM, EPA, DIN, ISO, EN, atď.) Detekcia HiPerSens poskytuje široký lineárny rozsah merania na najvyšších úrovniach detekcie

Informácie o produkte

Elementárny analyzátor multi EA® 5100 je určený na stanovenie celkového dusíka, síry, uhlíka a chlóru v pevných, kvapalných a plynných vzorkách vo vertikálnom móde a horizontálnom móde.
Princíp merania je založený na vysokoteplotnom spaľovaní a následnej detekcii plynných produktov.
Voliteľné usporiadanie pre vertikálnu, horizontálnu alebo dvojitú pec umožňuje zvoliť optimálnu analýzu v závislosti na type vzorky.
Vysokoteplotné spaľovanie bez použitia katalyzátora je vykonávané pomocou špeciálneho rektora v kyslíkovej /argónovej atmosfére.
Tvorba tejto atmosféry je riadená pomocou Flow Management Systému (FMS), ktorý zabezpečuje garantované optimálne riadenie procesu.
Systém s vertikálnou pecou je vhodný pre analýzu kvapalných, plynných a LPG vzoriek v kombinácii so zodpovedajúcimi dávkovacími modulmi.
Špeciálna konštrukcia spaľovacej multifunkčnej spaľovacej trubice garantuje bezproblémové kompletné spaľovanie.

Prístroj multi EA 5100 je vybavený integrovaným Self Check Systémom (SCS) zabezpečujúcim bezproblémovú analýzu a maximálnu kontrolu riadenia a bezpečnosti systému.
• Systém vnútornej kontroly komponentov :
– Elektronického hmotnostného prietokomeru
– Elektronického detektora
– Elektronická kontrola teploty
– Automatického zastavenia prívodu plynu
– Elektronická kontrola netesností systému
– Automatický prechod do stand-by módu po ukončení sekvencie analýz
– Automatické upozorňovanie na údržbu systému

Stanovenie dusíka je vykonávané chemnoluminiscenčným detektorom. Stanovenie síry je vykonávané UV fluorescenčným detektorom. Stanovenie uhlíka je vykonávané NDIR detektorom a stanovenie chlóru je vykonávané mikrocoulometricky.
Analyzátor vykonáva simultánnu analýzu síry, dusíka a uhlíka. Vďaka integrovanej jednotke je možné stanovenie chlóru v tej istej sekvencii bez nutnosti hardvérovej úpravy.
Z tohto dôvodu je stanovenie všetkých štyroch prvkov vykonávané jednou analýzou.
Analyzátor multi EA 5100 je riadený softvérom multiWin pod opračným systémom Windows.
Nepretržité monitorovanie všetkých parametrov – on-line diagnostika.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Teplota spaľovania

do 1150 °C

Množstvo vzorky

kvapaliny 1 – 500 μl
pevné látky 0,1 – 110 mg
plyny 1 – 100 ml
LPG 1 – 50 μl

Detektor

Uhlík: NDIR
Dusík: chemoluminiscencia
Síra: UV fluorescencia alebo coulometria
Chlór: coulometria

Rozsah merania (relatívne)

Uhlík: 100 hm.% (organika), 10 000 mg/l (voda)
Dusík: 10 000 mg/l
Síra: UV fluorescencia 10 000 mg/l
Coulometria 40 000 mg/l
Chlór: 100 000 mg/l

Rozsah merania (absolútne)

Uhlík: 500 mg
Dusík: 100 μg
Síra: UV fluorescencia 100 μg
Coulometria 200 μg
Chlór: 1 mg/l

Detekčný limit (relatívne)

Uhlík: 100 μg/l (organika), 100 μg/l (voda)
Dusík: 10 μg/l
Síra: UV fluorescencia 5 μg/l
Coulometria 600 μg/l
Chlór: 50 μg/l

Detekčný limit (absolútne)

Uhlík: 50 ng (organika), 100 ng (voda)
Dusík: 0,4 ng
Síra: UV fluorescencia 0,2 ng
Coulometria 0,2 ng
Chlór: 10 ng

Doba analýzy

vertikálny mód: 3-5 minút
horizontálny mód. 3-8 minút

Požadované plyny

Argón 4.6, kyslík 4.5 (oba bez halogénov a uhľovodíkov)

Voliteľné príslušenstvo

 • Moduly pre stanovenie C, N, S, Cl
  • N modul - upgrade na stanovenie celkového obsahu dusíka v organických materiáloch pomocou chemiluminiscenčnej detekcie (CLD)
  • S modul basic - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou UV fluorescenčnej detekcie (UVFD)
  • S modul advanced - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou detekcie UV fluorescencie (UVFD). Tento systém, ktorý je vybavený technológiou MPO, pomáha kvantifikovať stopovú síru v prítomnosti zvýšeného obsahu dusíka, zvlášť vhodný pre použitie v palivách a rafinériách
  • S modul coulometrický - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • Cl modul - upgrade na stanovenie obsahu halogénov v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • C modul - upgrade na stanovenie celkového uhlíka v organických materiáloch a environmentálnych parametrov - elementárny (ES) a organicky viazaný (OC) uhlík v kvalite ovzdušia a emisnej kontrole pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)
  • TOC modul - upgrade na stanovenie TOC v aplikáciách odpadových vôd katalytickým vysokoteplotným spaľovaním, ako aj celkového uhlíka v organických materiáloch a obsahu EC / OC pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)
 • LPG 2.0 modul
  • Modul LPG 2.0 sa ideálne hodí na presné, automatické dávkovanie vysoko tlakových LPG
  • Nie je potrebná  predúprava vzoriek, ako je kompresia alebo expanzia v plynových vakoch. Vzorkovanie sa vykonáva priamo z kvapalnej fázy, čím sa efektívne zabráni zmenám vzorky alebo strate zložiek vzorky adsorpčnými alebo kondenzačnými účinkami.
  • Vysoko výkonné Peltierovo chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu matrice vzorky a tým aj tvorbe bublín.
  • Objemy vzoriek môže používateľ variabilne definovať vrozsahu 1 - 50 μl.
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
  Príslušenstvo

  LPG 2.0 modul

  Viac info
 • GSS/LPG kombinováný dávkovací modul
  • Táto priestorovo úsporná kombinácia dávkovačaplynov je perfektným riešením pre flexibilnú analýzu plynov
  • Jednotlivé časti na odber vzoriek GSS a LPG sú navzájom izolované, čo zamedzuje krížovej kontaminácii
  • Objemy vzoriek sú voľne voliteľné a môžu sa flexibilne meniť v širokom rozsahu.
  • Časť GSS bola vyvinutá špeciálne pre dávkovanie tlakových plynov
  • Časť LPG je optimalizovaná pre presné, automatické dávkovanie skvapalnených stlačených plynov (LPG)
  • Vysoko výkonné Peltierove chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu LPG a tým aj tvorbe bublín
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých materiálom SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
 • GSS - vzorkovací systém pre plyny
  • Systém je určený na dávkovanie plynných vzoriek do elementárnych analyzátorov multi EA 5100 a compEAct
  • V štandardnej konfigurácii GSS spracúva beztlakové plyny (plynové vaky Tedlar ),
  • Pre priamu analýzu tlakových vzoriek (z fliaš, potrubí, ...) je nutné dovybaviť adaptérovým boxom pre GSS
  • Umožňuje dávkovanie plynov o objeme 1-100 ml s variabilnou rýchlosťou dávkovania
  • Automatický dávkovač netlakovaných plynných vzoriek .
 • Automatický dávkovač MMS -T
  • Automatický dávkovač MMS-T je univerzálny plnoautomatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Vďaka svojim teplotne regulovateľným dávkovacím striekačkám a stojanu na vzorky môžete ľahko zvládnuť aj náročné kvapaliny
  • Režim chladenia umožňuje bezpečný a kvantitatívny nástrek veľmi ľahko prchavých kvapalín
  • Režim zahrievania umožňuje rýchle spracovanie vysoko viskóznych kvapalín. Vďaka zvýšenej teplote môžu byť tieto vzorky vstreknuté priamo bez riedenia
  • MMS-T umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od prchavosti a viskozity. MMS-T je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie
  • Kapacita vzoriek 112
  • možný upgrade pre dávkovanie pevných vzoriek s kapacitou 35 vzoriek
 • Automatický dávkovač MMS
  • Automatický dávkovač MMS je univerzálna platforma pre automatické dávkovanie, ktorú je možné ľahko rozšíriť pomocou rôznych súprav príslušenstva, aby sa umožnilo plne automatizované dávkovanie vzoriek tekutín, pevných látok, TOC, AOX a EOX
  • Umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od typu matrice vzorky
  • MMS je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie, rozšírenie alebo rekonfiguráciu je možné vykonať kedykoľvek
  • možný upgrade pre chladenie a ohrev pre dávkovanie extrémne prchavých, resp. vysoko viskóznych kvapalín
 • Autoinjektor AI-EA
  • Najmenšie a najľahšie poloautomatické dávkovacie zariadenie na trhu
  • Automatický nástrek kvapalných vzoriek do objemu 100 µl
  • Dávkovania je tak presné ako pomocou dávkovača, vďaka pevným plniacim objemom injekčných striekačiek optimalizovaných pre aplikáciu
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru multiWin
 • ABD automatický podávač lodičiek
  Automatický podávač lodičiek s chladeným portom na vzorku je určený na rýchle a automatické zavedenie kremenných lodičiek s kvapalnými a tuhými vzorkami do analyzátora. Chladený port umožňuje aj analýzu veľmi ľahkých prchavých a reaktívnych vzoriek. Spaľovanie je kontrolované a monitorované plameňovým senzorom, aby sa zabezpečili optimálne podmienky rozkladu vzorky a aby sa zabránilo tvorbe sadzí.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku