Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením súhlasu dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 (GDPR) spoločnosti CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31436820 (ďalej iba správca) a to:

a) v rozsahu meno, telefónne číslo a e-mailová adresa

b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu, vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb

c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu 5 rokov

d) som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov je dobrovoľný, mám právo ho kedykoľvek odvolať a mám

  •   právo na poskytnutie informácií
  •   právo na prístup k  údajom
  •   právo na opravu
  •   právo na obmedzenie spracúvania
  •   právo „na zabudnutie“
  •   právo na prenosnosť údajov
  •   právo namietať
  •   právo na súdny prostriedok nápravy
  •   právo na náhradu škody