ISS

 • Spektrofluorometre
  ISS
  Ultracitlivé spektrofluorimetrické prístroje pre najnáročnejšie moderné aplikácie. Rôzne modely pre meranie fluorescencie v ustálenom stave i časovo rozlíšené fluorescence. Unikátny software Vinci pre riadenie spektrofluorimetrov, získavanie dát ako aj komplexnú analýzu nameraných údajov vrátane výpočtov polčasov fluorescencie s použitím multi-exponenciálnych i neexponenciálnych modelov alebo rotačných korelačných časov a i.
  Spektrofluorimetre

  Spektrofluorometre

  Viac info